Politica de confidențialitate

Securitatea şi confidențialitatea datelor personale reprezintă unele dintre angajamentele fundamentale ale Cabinetelor noastre.


În sensul prezentat în prezenta politică, datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental, identitate economică, culturală sau socială.


Politica de confidențialitate
 se referă, în principal, la datele personale ale clienţilor Cabinetului de Avocat, dar şi ale altor persoane cu care Cabinetul de Avocat conlucrează sau cu care intră în contact ca urmare a încheierii contractului de asistenţă juridică sau ale acelora care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora și se aplică datelor colectate în scris sau prin intermediul site-ului www.avmconsult.ro , prin e-mail sau prin alte modalități de contact offline.


Politica noastră descrie:

– categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și care sunt procesate;
– scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele personale;
– durata procesării acestor date;
– drepturile persoanelor vizate și modul în care le pot exercita;
– cui putem dezvălui datele personale.


Cabinetul de Avocat procesează datele personale menționate ca obiect al politicii de confidențialitate, în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).


I. SCOPURI, MODALITĂŢI DE PROCESARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE


1.1. pentru clienţi

În temeiul art. 6, lit. b) din RGPD, în vederea încheierii contractului de asistenţă juridică şi a ducerii la îndeplinire a mandatului încredinţat, suntem nevoiţi să colectăm şi să prelucrăm o serie de date cu caracter personal care aparţin clienţilor noştri, după cum urmează: numele, prenumele, adresa, seria şi numărul cărţii de identitate sau a paşaportului, codul numeric personal – pentru persoanele fizice, respectiv numele şi prenumele reprezentantului persoanei juridice, după caz. Aceleaşi date vor fi colectate şi prelucrate în temeiul art. 6, lit. c) din RGPD, în vederea îndeplinirii obligaţiilor instituite de lege în sarcina avocaţilor ( precum ţinerea evidenţei contractelor încheiate, îndeplinirea obligaţiilor fiscale etc. ). Refuzul clienţilor de a ne pune la dispoziţie aceste date face imposibilă semnarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentarea intereselor lor de către noi. Suplimentar, colectăm şi prelucrăm datele cu caracter personal constând în număr de telefon şi adresă de poştă electronică pentru a facilita comunicarea cu clienţii, în vederea aducerii la îndeplinire cu uşurinţă a mandatului încredinţat.


1.2. pentru alte persoane

Colectăm şi prelucrăm date personale de care avem nevoie în mod justificat pentru ducerea la îndeplinire a mandatului încredinţat prin semnarea contractului de asistenţă juridică, precum ale părţilor adverse (sau ale reprezentanţilor acestora), ale martorilor, ale altor părţi din dosar (avocaţi, experţi, executori judecătoreşti, notari, traducători etc.), după cum urmează – numele, prenumele, adresa, seria şi numărul cărţii de identitate sau a paşaportului, codul numeric personal. În cazuri excepţionale, colectăm şi prelucrăm date cu caracter personal constând în imaginea persoanei vizate, în scopul ducerii la îndeplinire a mandatului încredinţat, dacă acest lucru poate influenţa în mod favorabil rezultatul urmărit. Colectăm şi prelucrăm date personale ale celor care ne contactează prin mijloace de
comunicare la distanţă, precum nume, prenume, număr de telefon, adresă de poştă electronică, pentru ducerea la îndeplinire a unui mandat încredinţat sau a unor chestiuni de natură juridică care ne sunt solicitate.


II. FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

Cel mai adesea, Cabinetul de Avocat colectează datele personale direct de la persoanele vizate. Dacă furnizați Cabinetului de Avocat datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați acestora, înainte de orice dezvăluire făcută nouă, modul în care Cabinetul de Avocat intenționează să proceseze datele personale, astfel cum acesta este descris în aceast document de politică de confidențialitate.


III. DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

Atunci când situaţia o impune, datele dumneavoastră vor fi comunicate de către noi autorităţilor publice şi instituţiilor publice, precum şi împuterniciţilor noştri ( servicii de contabilitate, notari publici, executori judecătoreşti, traducători autorizaţi ). De asemenea, pentru soluționarea cererilor pentru care suntem mandatați de către clienții noștri, vom comunica datele dvs. instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă aceste instanțe, fie din țară sau din străinătate.


IV. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră personale până la momentul îndeplinirii de către noi a obligațiilor asumate prin contractual de asistență juridică, cât și ulterior, în conformitate cu politicile noastre interne și obligațiile legale care ne revin. În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul soluționării unei cereri sau executării unui contract, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate. Nu utilizăm datele colectate pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare, incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat. Vă informăm, prin urmare, că revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către avocat. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.


V. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:
– dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de noi și, dacă afirmativ, să fiți la curent cu detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
– dreptul la rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
– dreptul de a șterge – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (de exemplu, în cazul în care datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
– dreptul la restricții – vă permite să obțineți restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
– dreptul de a formula obiecții – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dumneavoastră personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
– dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele personale referitoare ladumneavoastră, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuitși care poate fi citit de computer sau să transmiteți aceste date altui controlor de date.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate anterior și să aflați mai multe informații despre aceste drepturi, depunând o solicitare scrisă la sediul nostru sau pe adresa de e-mail
christiana.mondea@sibiuavocat.ro

Vă informăm, de asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal.
Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dumneavoastră cu cea mai mare atenție și să răspundem întrebărilor pe care le puteți avea în cel mai scurt timp posibil.


VI. VERSIUNI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate este în vigoare din data de 22 mai 2018.
Această politică de confidențialitate poate fi actualizată la anumite intervale de timp.
Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 15 zile de la publicarea noii versiuni.